Dickie – Tamiya 300024148 1: 24 Alfa Romeo 155 V6 TI Jägerm. DTM

 

Dickie – Tamiya 300024148 1: 24 Alfa Romeo 155 V6 TI Jägerm. DTM